Επικοινωνία
Πανεπιστήμιο Πατρών

κ. Κωνσταντίνος Πουλάς
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φαρμακευτικής
Τμήμα Φαρμακευτικής


Τηλ: 2610 962353 | 962354
Fax: 2610 969955
E-mail: kpoulas@upatras.gr

Όνομα *
Επίθετο *
Τηλέφωνα
E-mail *
Κείμενο *
Η εταιρεία μας διατηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR (EE 2016/679) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προς εξυπηρέτηση κάθε έννομου συμφέροντος ή υποχρέωσης της και για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.Πληκτρολογήστε τον κωδικό που εμφανίζεται παρακάτω:

salt-72326E36 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

EU flag EU flag
«Το έργο SHERIF έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 818506».

"SHERIF has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 818506".